หน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ตำบลดอนทราย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ได้มีกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนทราย ตำบลดอนทราย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในทุกๆเดือน โดยหมุนเวียนไปในทุกตำบล และในเดือนที่ผ่านมา มีการออกหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของ คสช.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกพื้นที่ โดยมีนายประโยชน์ เลี่ยวสมบรูณ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ มาเป็นประธานและพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ประมาณ 200 คน

อบรมโครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

จาก รพ.สต.คลองประเวศ เมื่อวันที่ 2014-06-23 06:05:35

20 มิ.ย.57 รพ.สต.คลองประเวศจัดอบรมโครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน

โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ กลุ่มเป้าหมาย นร.ป 1-ป6 รร.วัดใหม่ประเวศ จำนวน 64 คน

อบรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการ

จาก รพ.สต.คลองประเวศ เมื่อวันที่ 2014-06-23 05:57:42

13 มิ.ย.57 รพ.สต.คลองประเวศ จัดอบรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ณ ห้องประชุม รพ.สต.คลองประเวศ

ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:21:36

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:20:24

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ 5 ธันวาคม 2556

ร่วมทำพิธี 5 ธันวา(ต่อ)

จาก รพ.สต.สิบเอ็ดศอก เมื่อวันที่ 2013-12-06 06:18:20